Identiteit

Grondslag

De vereniging CNS Nunspeet heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid.

Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid worden van de vereniging en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.

De grondslag is richtinggevend voor het bestuurlijk functioneren en het onderwijs op de scholen en is vertaald in een missie en een visie.

Verbondenheid

De Vereniging voor CNS is nauw verbonden met protestantse kerken in Nunspeet:

 • de Christelijke Gereformeerde Kerken
 • de Gereformeerde Kerk (onder de PKN)
 • de Hervormde Gemeente (onder de PKN)
 • Samenwerkingsgemeente GkV NGK De Brug
 • Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet

Missie

De scholen voor CNS te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding t.o.v. God en de naaste en de schepping. Vanuit die levenshouding bieden de scholen kinderen goed onderwijs in een veilige omgeving en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Visie

De christelijke identiteit en de heldere koers van CNS Nunspeet willen we de komende jaren vasthouden en herkenbaar naar buiten brengen. Dat gebeurt in de formele documenten, via de nieuwsbrieven, tijdens overleggen binnen het bestuur, de directie de schoolteams. Maar ook in functioneringsgesprekken en oudergesprekken en uiteraard in de christelijke vieringen. Door een externe instantie zal onderzoek worden gedaan naar de overeenstemming tussen wat op papier staat en wat in de praktijk zichtbaar is.

We willen dat voor kinderen, ouders en medewerkers de christelijke waarden en normen voldoende herkenbaar zijn op de CNS scholen in Nunspeet. Daarom is identiteit onderdeel van de drie jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en kinderen.

CNS Nunspeet hecht aan de aanwezigheid van openbaar onderwijs in Nunspeet. Ouders kunnen daarmee vanuit hun persoonlijke overtuiging kiezen voor onderwijs dat past bij de opvoeding die ze hun kinderen meegeven. De komende jaren zal informele samenwerking gezocht worden met de stichting PROO voor openbaar onderwijs. Doel is het levensvatbaar houden van openbaar onderwijs in de gemeente Nunspeet. Het gezamenlijk streven is dat minimaal 100 leerlingen openbaar onderwijs volgen.

Relaties

Onze scholen zijn gemeenschappen van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat. Onze relaties staan in dat grote perspectief. Vier relaties zijn van belang:

1) De relatie tot God
Ieder kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare waarde. Ons handelen is er op gericht om kinderen te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.

2) De relatie tot de medemens
We leren onze kinderen om liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met medemensen in al hun diversiteit.

3) De relatie tot de natuur
Op onze school leren we kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping. We stimuleren hen om er op een verantwoorde manier mee om te gaan.

4) De relatie tot zichzelf
We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde ruimte geeft voor de ontplooiing van de door God gegeven talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Basisbehoeften

In deze vier relaties staat het kind centraal en er wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van kinderen:

 • de behoefte om beschouwd te worden als individu
 • de behoefte aan contact met anderen: kennis, gevoelens en handelen delen
 • de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing

Op de CNS scholen onderhouden wij een levende relatie met Jezus Christus door o.a. gebed, zang, Bijbels onderwijs en christelijke vieringen. Van onze leerkrachten vragen we dat zij Jezus als hun Heer belijden en actief en praktiserend met hun geloofsovertuiging bezig zijn, wat blijkt uit het lidmaatschap van een christelijke geloofsgemeenschap. De navolging van Jezus Christus staat dagelijks centraal in ons onderwijs.

Gouden driehoek

Ouders, school en kerk werken in het kader van geloofsopvoeding samen. Twee maal per jaar organiseren we op de scholen een themaweek, waarin het thema wordt uitgewerkt in de Bijbellessen van die week. ‘s Zondags wordt het thema dan behandeld in de verbonden kerken in Nunspeet.

Bloei

Wij willen een dynamische organisatie zijn die gaat voor optimale, brede ontwikkeling van de kinderen. Elk kind gaat lerend een weg om persoonlijk tot bloei te komen. Dat is Gods doel met zijn/haar leven.

Uitnodigend

We geven graag alle kinderen de vreugdevolle boodschap van het evangelie mee. Kinderen kunnen toegelaten worden wanneer de ouders de grondslag van de CNS scholen onderschrijven of respecteren. Daar wordt speciale aandacht voor gevraagd bij de aanmelding. Van alle kinderen verwachten we dat ze met respect meedoen met de identiteitsgebonden activiteiten (bidden, luisteren, zingen, vieren). In de praktijk merken we dat een deel van de kinderen van huis uit geen christelijke opvoeding krijgt en niet aangesloten is bij een kerkelijke gemeente. Dat vraagt een liefdevolle, uitnodigende houding van de leerkrachten. Het vraagt ook om ruimhartigheid bij de ouders onderling.

Belofte

We sluiten graag aan bij de belofte die binnen de gemeente Nunspeet is geformuleerd voor alle Nunspeetse kinderen:

ONZE BELOFTE AAN ALLE KINDEREN EN JONGEREN DIE IN DE GEMEENTE WONEN

Kinderen, jongeren van Nunspeet, wij beloven jullie dat:

 • Voor ons jouw belang voorop staat.
 • We de werelden van onderwijs, jeugdhulp, opvang en thuis, de leefwereld in de wijk en vrije tijd, bij elkaar brengen.
 • We altijd kijken hoe we jouw ontwikkeling kunnen ondersteunen en vergroten. 
 • We elkaar aanspreken op gemaakte afspraken.
 • We betrouwbare partners zijn; voor jullie en jullie ouders en voor elkaar; dit betekent dat we
elkaar vertrouwen en dat je op ons kunt bouwen.
 • We ons werk met passie, bezieling en enthousiasme doen, onze betrokkenheid bij jullie en jullie ouders vinden we vanzelfsprekend.
 • We investeren in de ontwikkeling en groei van jullie én van onszelf.
 • We naar verbinding zoeken en openstaan voor elkaar. Ook naar elkaars verschillen wat betreft werkwijze, levensbeschouwing, cultuur of opleiding.

Dát kenmerkt ons en we ervaren het als een verrijking. Alle kinderen in Nunspeet doen ertoe!