Identiteit

De Vereniging voor CNS wordt gedragen door vier protestantse kerken in Nunspeet:

 • de Christelijke Gereformeerde Kerk
 • de Gereformeerde Kerk (onder de PKN)
 • de Nederlands Gereformeerde Kerk
 • de Hervormde Gemeente (onder de PKN)

Grondslag

De grondslag van de vereniging luidt: “De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en de daarop gegronde belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid”.
Iedereen die de grondslag van de vereniging onderschrijft kan lid worden van de vereniging en zo meedenken met het protestants-christelijk basisonderwijs in Nunspeet.
Deze grondslag is richtinggevend voor heel het bestuurlijk functioneren en het schoolgebeuren en is vertaald in een missie en een visie.

Missie

De scholen voor CNS te Nunspeet nemen de Bijbel als norm voor hun houding t.o.v. God en de naaste en de schepping.
Vanuit die levenshouding bieden de scholen kinderen kwaliteitsonderwijs in een veilige omgeving en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Visie

Onze scholen zijn gemeenschappen van ouders, leden van de vereniging, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin liefde tot God en de naaste centraal staat.
Onze relaties staan in dat perspectief.

Vier relaties zijn van groot belang:

1) De relatie tot God

 • Ieder kind is uniek en heeft voor God een onvervangbare waarde.
 • Al ons handelen is er op gericht om het kind te brengen tot de kennis van God en Jezus Christus.

2) De relatie tot de medemens

 • We leren onze kinderen om liefde, verdraagzaamheid en vergeving daadwerkelijk te beleven in hun omgang met medemensen.
 • Hierbij is het aanvaarden van het gezag van grote betekenis.

3) De relatie tot de natuur

 • Op onze school leren we kinderen respect op te brengen voor alles wat groeit en bloeit in Gods schepping.
 • We stimuleren hen om er op een verantwoorde manier mee om te gaan.

4) De relatie tot zichzelf

 • We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten.
 • Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, maar dit mag niet ten koste gaan van anderen.


In deze relaties staat het kind centraal en er wordt tegemoet gekomen aan de volgende behoeften van kinderen:

 • de behoefte om beschouwd te worden als individu
 • de behoefte aan contact met anderen: kennis, gevoelens en handelen delen
 • de behoefte aan zelfbehoud en zelfontplooiing