Medezeggenschap

De GMR heeft de mogelijkheid van initiatiefrecht. CNS Nunspeet is gebaat met een goed functioneren van dit recht.

Het dagelijks bestuur van de GMR. De algemeen directeur draagt zorg voor het tijdig aanleveren van de benodigde stukken ter voorbereiding op de GMR-vergadering.

Medezeggenschapsraden (MR)

De MR is over de vergaderfrequentie volledig autonoom. De MR moet zich houden aan hetgeen hieromtrent in het MR-reglement voorgeschreven staat en dient rekening te houden met de beslistermijnen vastgelegd in het reglement en de planning van de GMR. Door rekening te houden met de planning van de GMR kan de MR met de afgevaardigde vertegenwoordigers in de GMR adviseren over alle te behandelen zaken in de GMR.

De secretaris van de MR nodigt op grond van de planning de MR-leden en de schooldirecteur uit. De schooldirecteur zorgt ervoor dat de documenten binnen de gestelde termijnen worden behandeld. De MR kan dan tijdig inspelen op ontwikkelingen.