Organisatie

In de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS) is de ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan. Door de ledenvergadering wordt het bestuur van de Vereniging voor CNS samengesteld. Het volledige bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen.

Sinds augustus 2011 is de bestuursstructuur van de Vereniging veranderd. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging.

Het algemeen bestuur ziet erop toe, dat het dagelijks bestuur dit doet conform de missie en visie van de vereniging. Het bestuur heeft een algemeen directeur aangesteld. De algemeen directeur zorgt voor de ontwikkelng, uitvoering en borging van het bestuursbeleid.

De verhouding tussen bestuur en algemeen directeur is geregeld door middel van het Bestuurs- en Managementstatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld tussen het bestuur en de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schooldirecteuren.

Iedere CNS school heeft een integraal verantwoordelijke directeur. Onderwijskundig, financieel en materieel zijn de directeuren eindverantwoordelijk voor wat op hun school gebeurt.

De algemeen directeur vormt samen met de schooldirecteuren het directie beraad. De algemeen directeur is ook het aanspreekpunt voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden:

Dhr. A.H. (André) Russchen voorzitter    andrerusschen@cnsnunspeet.nl
Mevr. H.M. (Marike) de Goede – Hoeve secretaris marikedegoede@cnsnunspeet.nl
Dhr. J. (John) van der Meer  penningmeester  johnvandermeer@cnsnunspeet.nl

Het algemeen bestuur bestaat uit de leden:

Dhr. G. (Gerrit) Bruinewoud aspirant lid gerritbruinewoud@cnsnunspeet.nl
Dhr. J. (Jaco) van Harten jacovanharten@cnsnunspeet.nl
Mevr. E. (Lizette) Leeflang – Bel lizetteleeflang@cnsnunspeet.nl
Mevr. M. (Marriët) de Zwaan – van Ouwendorp marrietdezwaan@cnsnunspeet.nl
Dhr. A. (Aart) Vis aspirant lid aartvis@cnsnunspeet.nl

Het directieberaad bestaat uit:

Dhr. R. (Rutger) Lieffijn algemeen directeur CNS Nunspeet
Mevr. L.B. (Bertha) Immerzeel – Boeve directeur Immanuëlschool
Dhr. A. (Albert) Magré directeur Da Costaschool
Dhr. A. (Aart) van de Poppe directeur De Morgenster
Dhr. M. (Martijn) van der Weerd directeur De Bron – interim directeur Petraschool

Bestuurlijke informatie over CNS Nunspeet

Fiscaalnummer van de Vereniging CNS: 8057.97.804
Fiscaalnummer van de Steunstichting CNS: 8055.57.337