Organisatie

In de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet (CNS Nunspeet) is de ledenvergadering het hoogste bestuursorgaan. De ledenvergadering benoemt de Raad van Toezicht, uitgezonderd het lid van de Raad van Toezicht die op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt benoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen.

De Raad van Toezicht benoemt het College van Bestuur, houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en vervult daarbij tevens een adviserende rol. Het College van Bestuur bestuurt de vereniging.

De verhouding tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur is geregeld door middel van het Bestuurs- en Managementstatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en tussen College van Bestuur en de schooldirecteuren.

Iedere CNS school heeft een integraal verantwoordelijke directeur. Onderwijskundig, personeel, financieel en materieel zijn de directeuren eindverantwoordelijk voor wat op de school gebeurt. Zij leggen daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.

Het College van Bestuur vormt samen met de schooldirecteuren het directieberaad. Het College van Bestuur is ook het aanspreekpunt voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw J. van den Berg
De heer G. Bikker Voorzitter
De heer P. Hulsman
De heer J. de Jong
De heer A. Vis
Mevrouw M. de Zwaan – van Ouwendorp
De Raad van Toezicht is bereikbaar via het mailadres raadvantoezicht@cnsnunspeet.nl

 

Het College van Bestuur bestaat uit:

De heer C. Vosselman Voorzitter college van bestuur
Het College van Bestuur is bereikbaar via het mailadres info@cnsnunspeet.nl

 

Het directieberaad bestaat uit:

Dhr Cor Vosselman Voorzitter college van bestuur
Mevr. B.L. Immerzeel - Boeve Directeur Immanuëlschool
Dhr. A. Magré Directeur Da Costaschool
Dhr. M. Pijnacker Hordijk Directeur De Petraschool
Dhr. M. Pijnacker Hordijk Directeur De Morgenster
Dhr. M. van der Weerd Directeur De Bron

Bestuurlijke informatie over CNS Nunspeet

Fiscaalnummer van de Vereniging CNS Nunspeet: 8057.97.804
Fiscaalnummer van de Steunstichting CNS: 8055.57.337