Privacy verklaring

CNS Nunspeet vindt privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywet­geving.

Dat betekent dat wij:

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doelein­den waarvoor ze worden verwerkt;
 • vooraf vragen om toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken in gevallen dat toestemming vereist is;
 • kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is;
 • de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om goed onderwijs te kun­nen bieden of dat er een wettelijke verplichting is;
 • wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de parti­jen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan;
 • bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van persoonsge­gevens wij doen;
 • gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • een meldpunt hebben voor datalekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te beperken;
 • een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hebben aangesteld die verantwoordelijk is voor de controle op uitvoering van het privacy beleid;
 • de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet.

Contact opnemen naar aanleiding van deze privacy verklaring kan via algemeendirecteur@cnsnunspeet.nl.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van CNS Nunspeet is.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD Utrecht
https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Lumen Group is bereikbaar via fg@lumengroup.nl of via telefoonnummer 030 – 889 65 75

Het FG-registratienummer is FG008888

Datalek melden?
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de schooldirecteur of met de FG.